Home

This bilateral Poland-Portugal project between the Plant Cell Biotechnology Laboratory of ITQB-NOVA (Portugal) and the Department of Integrative Plant Biology (DIPB) of Institute of Plant Genetics of Polish Academy of Sciences (IGR PAN)  is an important synergetic opportunity to combine the knowledge, expertise and resources of both teams to develop a strong collaborative network on legume cell walls responses to abiotic stress, towards a better understanding of this response and to an elaboration of common international research projects in the future. The involvement of young researchers (PhD students and Post-doc) and also the multidisciplinary training in form of workshops, and the perspectives of publication and future joint are the main strength of the project.

Dwustronna kooperacja polsko-portugalska pomiędzy Laboratorium Biotechnologii Komórki Roślinnej ITQB-UNL (Portugalia) a Zakładem Zintegrowanej Biologii Roślin Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk (IGR PAN) jest doskonałą okazją do połączenia wiedzy, doświadczenia i zasobów obu zespołów badawczych aby rozwinąć silną sieć współpracy w dziedzinie badania reakcji roślin strączkowych na stres abiotyczny, zarówno dla lepszego zrozumienia tych reakcji jak i w celu przygotowywania wspólnych międzynarodowych projektów badawczych w przyszłości. Zaangażowanie młodych naukowców (magistrów, doktorantów i post-doców), jak również wielodyscyplinarne szkolenia i perspektywa wspólnej publikacji w przyszłości są głównymi mocnymi stronami tego projektu.

Advertisements
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close